Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80., a vezi s člankom 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) , (u daljnjem tekstu: ZJN 2016) Vodovod d.o.o. Zadar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. BIBINJAC d.o.o., Put Petrine 2, 23205 Bibinje, OIB: 08510701052

REGISTRI UGOVORA

AKTI DRUŠTVA
Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji o nabavi javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

PLAN NABAVE
OBJAVE

Trenutno nema aktualnih objava.