Česta pitanja

POJEDINAČNO ZAPRIMANJE SEKUNDARNIH (INTERNIH) VODOMJERA

Pojedinačna ugradnja i zaprimanje sekundarnih (internih) vodomjera nije moguća, iznimno je dozvoljeno za poslovne prostore ako je nemoguće izvesti glavni vodovodni priključak za isti.

Na zahtjev korisnika usluge mogu se u pojedinim nekretninama ugrađivati interni (sekundarni) vodomjeri s tim da se ugrade u svaku zasebnu cjelinu nekretnine, za što je potrebna pismena suglasnost svih korisnika.

U višestambenim i poslovnim zgradama sa više samostalnih zasebnih cjelina, interni (sekundarni) vodomjeri ugrađuju se u pravilu na hodnicima svake etaže u zasebnim ormarićima na dostupnom mjestu radi redovitog očitavanja i zamjene istih.


OBJAŠNJENJE STAVKI RAČUNA ZA ISPORUKU VODE?

VODNE USLUGE (oporezivo) UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA

Najniža osnovna cijena vodne uslge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Utrošak vode (varijabilni dio najniže osnovne cijene vodne usluge) ovisi o količini isporučene vodne usluge i prihod je Isporučitelja vodne usluge.
Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

 • očitanja vodomjera,
 • obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,
 • umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,
 • tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,
 • redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za  isporuku vodnih usluga,
 • ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, odnosno služi održavanju sustava vodoopskrbe neovisno o potrošnji i prihod je isporučitelja vodne usluge

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodne usluge obračunava se mjesečno.

VODNE NAKNADE (neoporezivo)

Obračun i naplata vodnih naknada u interesu je Republike Hrvatske a prihod su Hrvatskih voda.
ZAKONI I PROPISI

Naknada za korištenje voda plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga osim za opće korištenje voda i slobodno korištenje voda. Vlada RH uredbom propisuje visinu naknade za korištenje voda, a prihodi od naknade za korištenje voda koriste se za:

 • Prikupljanje i vođenje podataka o zalihama voda i njihovu korištenju,
 • Nadzor nad stanjem zaliha voda i poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje,
 • Vodoistražne radove,
 • Financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe, uključujući i priključke,
 • Financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga,
 • Financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka vode,

Naknada za zaštitu voda plaća se zbog onečišćenja voda. Naknadu za zaštitu voda od osoba koje koriste javni vodoopskrbni sustav i ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, obračunavaju i naplaćuju isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe uz cijenu vodne usluge te naplaćene iznose naknade, isporučitelji vodne usluge doznačuju Hrvatskim vodama. Vlada RH uredbom uređuje visinu naknade za zaštitu voda a prihod od naknade za zaštitu voda se koristi za:

 • Pripremu planova za zaštitu voda i organiziranje njihova provođenja;
 • Praćenja i utvrđivanje kakvoće voda i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu i
 • Financiranje gradnje magistralnih građevina javne odvodnje otpadnih voda (glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda…)

ODVODNJA(oporezivo) ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (odvodnja)
obračunava se mjesečno temelju količine isporučene vode i prihod je Odvodnje d.o.o., Zadar.
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (odvodnja)
obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga.
Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda koja se obračunava mjesečno svim korisnicima vodnih usluga ne temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka  ispuštene otpadne vode.

NAKNADE ZA RAZVOJ (neoporezivo) 
Vodoopskrba – CIJENA VODE
Odvodnja – ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ (Glasnik Grada Zadra br:10/2014)

Odluku o naknadi za razvoj donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge.  Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave a prihod je javnog isporučitelja, dok se prihodi od naknade za razvoj koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije odnosno uslužnom području. Naknada za razvoj se mora koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji.


PROMJENA IMENA KORISNIKA/POTROŠAČA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA
Promjena imena korisnika/potrošača vodovodnog priključka vrši se na temelju podataka vodomjera (GV, šifra priključka, MM) za kojeg se traži promjena i dokazne dokumentacije koju su prilikom stjecanja prava vlasništva dužni dostaviti novi ili stari korisnik/potrošač, odnosno investitor građevine/objekta kojima je dan predmetni vodovodni priključak.

Zavisno od načina stjecanja prava vlasništva građevine/objekta sa predmetnim vodovodnim priključkom pod mjerodavnom dokaznom dokumentacijom ubrajamo:

 1. Zemljišno knjižni izvadak (preslika original primjerka ne stariji od 6 mj.)
 2. Pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju.
 3. Pravomoćno Rješenje o uknjižbi prava vlasništva izdano od strane nadležnog Suda.
 4. Pravomoćna Presuda o stjecanju prava vlasništva izdano od strane nadležnog Suda.
 5. Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige izdano od strane nadležnog Suda. (preslika original primjerka ne stariji od 6 mj.).
 6. Ugovor o kupoprodaji nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 7. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 8. Ugovor o darovanju nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 9. Ugovor o zamjeni nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 10. Ugovor o diobi nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 11. Ugovor o diobi bračne stečevine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 12. Sporazum o diobi (nasljedstva, zajedničke imovine i sl.) (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 13. Ugovor o unosu stvari-nekretnina u imovinu društva (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 14. Ugovor o unosu prava vlasništva nekretnina (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 15. Ugovor o zakupu (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 16. Ugovor o najmu (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 17. Rješenje o promjeni prezimena/imena izdano od strane nadležnog Suda.
 18. Vjenčani list (promjena prezimena).
 19. Smrtni list (uz Ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojem se izričito navodi pravo uknjižbe podnositelja zahtjeva nakon smrti primatelja uzdržavanja).
 20. Zapisnik o primopredaji građevine u državnom vlasništvu izvan PPDS-a (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 21. Suglasnost za stambeno zbrinjavanje izvan područja PPDS-a (preslika ovjerenog primjerka).
 22. Izjava/suglasnost suvlasnika građevine o prepuštanju vlasništva vodovodnog priključka (ovjeren i potpisan primjerak).
 23. Potvrda o adresi i kućnom broju građevine izdanog od strane Područnog ureda za katastar (za izmjenu adrese vodovodnog priključka).
 24. Uvjerenje o uspoređenju izdanog od strane Područnog ureda za katastar (u slučaju parcelacije č.z./građevine kojoj je dan priključak, a u pohranjenoj dokumentaciji nije priložen položaj iste ili je nejasan) sve u svrhu usporedbe dostavljene dokumentacije i provjere vlasništva.
 • Za sve navedene preslike potrebno je dostaviti original na uvid.

Nakon provjere dostavljenih podataka i valjanosti priložene dokumentacije vrši se promjena korisnika.


ZAŠTO SE PLAĆA FIKSNI DIO CIJENE?
Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

 • očitanja vodomjera,
 • obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,
 • umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,
 • tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,
 • redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga,
 • ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
 • Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.

ZAŠTO SE PLAĆA RAZLIKA PO GLAVNOM VODOMJERU?
U stambenim zgradama u kojima svi korisnici imaju ugrađene sekundarne vodomjere, obračun potrošnje vode se obavlja na temelju očitanja glavnog i sekundarnih vodomjera.

Ukoliko se zbroj proteklih količina vode po sekundarnim vodomjerima razlikuje od protekle količine vode po glavnom vodomjeru utvrđena razlika obračunava se svim korisnicima razmjerno potrošnji pojedinog korisnika usluge sukladno članku 28., st.2. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar.


KADA SE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA VODE?
Isporuka vode se može obustaviti u slijedećim slučajevima:

 • zbog planiranih radova pregleda, zamjene vodomjera, popravka sustava opskrbe vodom, izgradnje nove vodovodne mreže ili priključka ili drugih radova na sustavu vodoopskrbe,
 • zbog neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem pitke vode,
 • ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu ni nakon rokova i postupaka iz članka 38. Općih i tehničkih uvjeta,
 • ako korisnik usluge/potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prema računu za priključenje građevine na javni sustav vodoopskrbe,
 • ako korisnik usluge/potrošač namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari vodomjer,
 • ako se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom,
 • ako korisnik usluge/potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 15 dana pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava obračuna odnosno računa ili opomene,
 • kada nastane kvar na vodoopskrbnoj mreži ili na vodovodnim instalacijama korisnika usluge koji može negativno utjecati na sanitarnu ispravnost pitke vode,
 • ako je vodomjerno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno, a korisnik usluge/potrošač nije nedostatak otklonio niti nakon pisane opomene isporučitelja usluge,
 • ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, krši naredbe o štednji vode,
 • ako korisnik usluge/potrošač omogući korištenje vode drugim potrošačima preko svojih instalacija, a bez suglasnosti isporučitelja usluge,
 • ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode i Općih i tehničkih uvjeta,
 • na temelju naredbe nadležnih tijela,
 • u drugim sličnim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem korisnika.

TKO JE OVLAŠTEN ZA DOSTAVLJANJE IZMJENA BROJA ČLANOVA KUĆANSTVA U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA GDJE JE JEDAN VODOMJER?
Prema Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar, čl. 30., korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe čiju potrošnju mjeri samo jedan glavni vodomjer, količina vodne usluge obračunava se mjesečno na način da se količina vodne usluge očitane na glavnom vodomjeru podjeli na ukupan broj osoba (članova) u zgradi, te se temeljem pisanih podataka ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade o broju osoba (članova) koje stanuju u pojedinom stanu i svakoj promjeni koja nastaje tijekom mjeseca, svakom korisniku obračuna pripadajući dio količine vodne usluge po broju osoba (članova) koje stanuju u njegovom stambenom prostoru. Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade odgovara za točnost i pravodobnost tih podataka.

Iznimno, ako stambena zgrada nema svog ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade, zahtjev može podnijeti i obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice/OIB.

Podaci o promjenama broja članova moraju se dostaviti do 25.-og u tekućem mjesecu.
Promjena broja članova vrši se mjesečno.


ZAŠTO I KAKO SE OBRAČUNAVAJU KAMATE?
Obračunavanje kamata na zakašnjela plaćanja je zakonska obveza, a način obračuna i visina kamata je također propisano zakonom.
Zatezne kamate obračunavaju se prema propisima koji su bili na snazi u razdoblju na koje se obračun kamata odnosi, a ne u skladu s propisima o kamatama koji su bili na snazi u razdoblju kada je nastao određeni obvezni odnos kao i obveza plaćanja kamata kao posljedica zakašnjenja dužnika.


TKO JE DUŽAN ZAŠTITI VODOMJER OD SMRZAVANJA?
Sukladno čl. 22, st. 2. Općih i tehničkih uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar korisnik usluge/potrošač je dužan u zimskim uvjetima zaštiti vodomjer i priključak od smrzavanja, te zaštiti vodomjer i priključak od povrata vode iz interne instalacije i to na način da postavljena zaštita ne otežava pristup i očitanje vodomjera.

Preporuča se zidove i poklopac vodomjernog okna zaštiti postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura i sl. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje neometano očitanje vodomjera.


ŠTO UČINITI U SLUČAJU AKO SUMNJATE U NEISPRAVNOST VODOMJERA?
Ukoliko postoji sumnja u neispravnost vodomjera, korisnik usluge može pisanim putem zatražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer je vodomjer ispravan, troškove ispitivanja snosi korisnik usluge, a u suprotnom troškovi će pasti na isporučitelja usluge.


KOJI DIO INSTALACIJA MORA ODRŽAVATI KORISNIK?
Korisnik usluge/potrošač dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbe.