Vodovodni priključak

Potrebna dokumentacija za odobrenje vodovodnog priključka ovisi o aktu za građenje kojeg posjeduje podnositelj, općini i gradu u kojem se vrši priključenje.

Osnovna dokumentacija koja je potrebna za predaju potpunog zahtjeva je:

1. Izvod iz katastarskog plana u mjerilu 1:1000 (2 komada)

2. Akt na temelju kojeg se može graditi (ovisno što podnositelj posjeduje) 2 preslika

2.1. Građevinsku dozvolu-pravomoćnu ili

2.2. Rješenja o uvjetima građenja-pravomoćno ili

2.3. Potvrda glavnog projekta ili

2.4. Rješenja o izvedenom stanju-pravomoćno ili

2.5. Potvrda izvedenog stanja ili

2.6. Uvjerenje iz katastarskog operata s prikazom stanja prije 15. veljače 1968.godine (original Županijskog ureda za katastarsko-geodetske poslove) s pripadajućim posjedovnim listom odnosno Izvadak iz zemljišne knjige ili

2.7. Uvjerenje o vremenu građenja građevine izdano od nadležnog upravnog tijela Zadarske županije ili Grada Zadra) ili

2.8. Dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ili Ministarstva kulture (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo, Uporabnu dozvolu).

2.9. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s pečatom zaprimanja (kopija)

3. Projekt vodovodnih instalacija građevine (za nove zgrade)

4. Izvadak iz BZP-a ili ZK izvadak

5. Rješenje područnog ureda za katastar o dodjeli kućnog broja

6. Suglasnost-Rješenje općine ili grada za priključenje na vodovodnu mrežu (original)

7. Suglasnost općine ili grada za prekop javne površine

8. Preslik osobne iskaznice ili izvatka iz sudskog registra ili obrtnog registra ili izvadak iz registra udruga

Nakon izlaska na teren i pregledom dostavljene dokumentacije moguća je potreba za dopunom dokumentacije (suglasnosti, izjave, sporazumi, dozvole za prekop ceste)

Kompletnu dokumentaciju dostaviti:

  • u referadu ili poštom na adresu Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar.
  • elekroničkom poštom u PDF formatu na vodovod1@vodovod-zadar.hr

OBRASCI

Molba za odobrenje vodovodnog priključka

Molba za odobrenje poljoprivrednog priključka

Molba za priključak gradilišni

Molba za priključak hidrantski

Molba za obnovu priključka

Molba za poništenje priključka

Molba za premještanje priključka

Molba za podizanje vodovodne instalacije priključka

Molba za promjenu korisnika vodovodnog priključka

Proračun vodovodnih instalacija

Vodovodni uvjeti – Zahtjev


ODLUKE O PRIKLJUČENJU

Temeljem članka 209. Zakona o vodama građevine i druge nekretnine mogu se priključiti na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju koju donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodne usluge, a kojom se utvrđuje postupak priključenja i rokovi za priključenje.

OBAVIJESTI