Vodovodni priključak

Molbi za tehničko rješenje i odobrenje vodovodnog priključka potrebno je priložiti:

  1. Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 original iz katastra (2 komada ne stariji od 6 mjeseci).
  2. Akt za građenje (Građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju).
  3. Posjedovni list (popisni list) izdan od područnog ureda za katastar (original ne stariji od 6 mjeseci).
  4. Suglasnost-Rješenje općine ili grada za priključenje na vodovodnu mrežu (original).
  5. OIB.
  6. Preslik osobne iskaznice, izvatka iz sudskog registra, obrtnog registra, izvadak iz registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci).
  7. Projekt vodovodnih instalacija građevine za složene objekte (više stambenih jedinica, poslovnih prostora, hidrantske mreže).
  8. Suglasnost općine ili grada za prekop javne površine.

Nakon izlaska na teren i pregledom dostavljene dokumentacije moguća je potreba za dopunom dokumentacije (suglasnosti, izjave, sporazumi).


Kompletnu dokumentaciju dostaviti osobno na referadu ili poštom na adresu Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar.

OBRASCI

ODLUKE O PRIKLJUČENJU

Temeljem članka 209. Zakona o vodama građevine i druge nekretnine mogu se priključiti na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju koju donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodne usluge, a kojom se utvrđuje postupak priključenja i rokovi za priključenje.

OBAVIJESTI