Zakon o pravu na pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu u porabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup zatraženoj informaciji  odnosno objaviti informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Tijela javne vlasti uskratiti će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona (Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 108/96, 79/07; Pravilnik o poslovnoj tajni) kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka (Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu (službeniku za infromiranje). Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine nakande  stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14.

Tijelo javne vlasti dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.


Zahtjev za pristup informacijama može se poslati na jedan od slijedećih načina:

 1. poštom ili osobno na adresu:
  Vodovod d.o.o.
  Službenik za informiranje
  Špire Brusine 17
  23 000 Zadar
 2. telefaksom na broj:
  023/282-909
 3. e-mailom na e-mail adresu:
  ppi@vodovod-zadar.hr


Službenik za informiranje:

tel: 023/282-904
fax: 023/282-909
mail: ppi@vodovod-zadar.hr
radno vrijeme: 9.00-13.00


Izvješće


Obrasci


Upitnik za samoprocjenu

Asset lista


Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije