Izgradnja CS Zubčići Donji


Izgradnja CS Zubčići Donji ukupne ugovorene vrijednosti 183.171,10 € jedan je od elemenata projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije“, čiji je Ugovor o sufinanciranju Vodovod d.o.o. Zadar sklopio s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Vodoopskrba naselja Pridraga dio je vodoopskrbnog sustava Karin - Pridraga - Novigrad. Taj sustav počinje crpnom stanicom (CS) Karin, kojom se voda tlači u magistralni cjevovod, koji se proteže duž naselja Pridraga pa sve do odvojka za Novigrad. U Pridrazi (zaseoku Donji Zubčići) je izgrađen kontravodospremnik, čije je punjenje uvjetovano radom CS Karin, a pražnjenje potrebama vode naselja Pridraga i Novigrad. Ovaj sustav se intenzivno razvija pa je tako osim izgrađene crpne stanice i magistralnog cjevovoda Ø300 mm do odvojka za Novigrad izgrađen vodospremnik (VS) Zubčić (V=2x500 m3) i magistralni cjevovod Ø300 do VS Zubčić te vodoopskrbni cjevovodi naselja Pridraga. Time su ostvareni svi preduvjeti za razvoj lokalnih vodovodnih mreža pa tako i vodovodne mreže naselja Pridraga.

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju CS Zubčići Donji s pristupnim platoom i priključnim cjevovodima u naselju Pridraga u Općini Novigrad. Crpna stanica  Zubčići Donji omogućit će dostatne tlakove za dobavu vode do potrošača u količini Q=17 l/s te zadovoljenje uvjeta protupožarne zaštite čime će se uvelike poboljšati usluga vodoopskrbe. U crpnoj stanici predviđene su četiri jednake crpke. U normalnom pogonu dvije crpke su radne, a druge dvije su rezerva (2+2). Crpna stanica je nadzemna građevina vanjskih tlocrtnih dimenzija 5,1 x 3,7 m maksimalne visine nadzemnog dijela u odnosu na okolni teren (do vrha sljemena) 3,8 m.