ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

Zakon o vodama

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html

NN 130/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1139.html

NN 14/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/11 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

NN 16/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_331.html

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3745.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1140.html

NN 154/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2904.html

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1138.html

NN 64/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1224.html

NN 104/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_104_2384.html

NN 115/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2258.html

 Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

NN 125/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html

NN 141/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3029.html

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

NN 108/96 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html

Zakon o tajnosti podataka

NN 79/07 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI

Zakon o javnoj nabavi

NN 90/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1919.html

NN 83/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_83_1739.html

NN 143/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3068.html

NN 13/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_13_265.html

NN 120/16 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

NN 10/12 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_10_279.html

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kn (za nabavu roba i usluga), odnosno do 500.000,00 kn (za nabavu radova)

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, već pitanja nabave do navedenih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

- VAN SNAGE – preuzimanje dokumenta

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Uputa o postupku provođenja javne nabave (Pročišćeni tekst)

Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva

preuzimanje dokumenta

Pravila poslovnog ponašanja (ETIČKI KODEKS) Vodovoda d.o.o. Zadar

preuzimanje dokumenta