VODOVOD I ZAJEDNICA

Zadaća vodoopskrbnog poduzeća jest isporučiti potrošačima dovoljne količine zdravstveno ispravne vode, tj. vodu čija kakvoća je u skladu s važećim nacionalnim standardima za pitku vodu. U tom cilju se vrši stalni monitoring kakvoće vode u vlastitom Sektoru za praćenje i kontrolu kakvoće vode i u vanjskim ovlaštenim laboratorijima (Zavod za javno zdravstvo zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo RH, Institut Ruđer Bošković) u skladu sa važećim zakonskim propisima:

  • Zakonu o vodama (N.N. 107/95),
  • Zakonu o hrani (N.N. 117/03),
  • Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (N.N. 1/97),
  • Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. 182/04),
  • Uredbi o klasifikaciji voda (N.N. 77/98),
  • Uredbi o opasnim tvarima u vodama (N.N. 78/98).

Navedene zakone moguće je pronaći na stranicama Narodnih novina.

Sektor za nadzor i kontrolu kakvoće vode svakodnevno prati kakvoću vode u cijelom procesu proizvodnje; od stanja kakvoće na vodozahvatima i zaštite vodozahvata, preko svih faza pripreme vode (dezinfekcije, ulaza i protoka kroz razdjelni sustav i vodospreme do potrošačkih mjesta – hidranti ili slavine). Također se prati kakvoće vode u tijeku svih radova i zahvata na sustavu i po njihovu završetku. Kontinuirano praćenje kakvoće vode ima za cilj pravodobno uočavanje odstupanja kakvoće vode od propisanih standarda tj, eventualnog zagađenja voda, identifikaciju vrste zagađenja i mogućih uzroka koji su doveli do odstupanja, koje je osnova za pravodobno donošenje adekvatnih mjera i postupaka za njihovo otklanjanje. Njime se utvrđuje da li su tretman i distribucija vode u skladu s postavljenim ciljevima i važećim zakonskim propisima.