TVRTKA DANAS

OSNOVNI PODACI

Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda Zadar pod brojem MBS 060083654, OIB: 89406825003.
Društvo posluje pod tvrtkom: VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom.
Skraćena tvrtka Društva glasi: VODOVOD d.o.o.

Predmet poslovanja Društva
* djelatnost javne vodoopskrbe (zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te održavanje i upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonoscima i sl.))
* djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
* izvođenje priključaka
* umjeravanje vodomjera
* proizvodnja energije za vlastite potrebe.

Sjedište Društva:  Zadar, Špire Brusine 17.

Osnivači - članovi Društva

 1. Grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854
 2. Općina Bibinje, Bibinje, OIB 61803800042
 3. Općina Kali, Kali, OIB 33591752539
 4. Grad Nin, Nin, OIB 55065959531
 5. OpćinaNovigrad, Novigrad, OIB 09817183355
 6. Općina Poličnik, Poličnik, OIB 87120007882
 7. Općina Posedarje, Posedarje, OIB 26599619939
 8. Općina Preko, Preko, OIB 13458425443
 9. Općina Ražanac, Ražanac, OIB 08842442553
 10. Općina Sali, Sali, OIB 72285291723
 11. Općina Starigrad, Starigrad, OIB 52749374195
 12. Općina Sukošan, Sukošan, OIB 05968747240
 13. Općina Zemunik Donji, Zemunik Donji, OIB 82242641755
 14. Općina Galovac, Galovac, OIB: 02309002175

Članovi Nadzornog odbora

 1. Robertino Dujela, predsjednik
 2. Ivan Mijolović, zamjenik predsjednika
 3. John Ivan Krstičević, član
 4. Ante Katalinić, član
 5. Josip Gospić, član

Temeljni kapital Društva iznosi 159.483.800,00 kn.

Udio pojedinih gradova i općina upisan je u Društvenom ugovoru Vodovoda d.o.o. Zadar. Poslovni udjeli članova izračunavaju se u omjeru njihovih temeljnih uloga i temeljnog kapitala Društva i iznose:

 1. Grad Zadar 71,18 %
 2. Općina Bibinje 3,44 %
 3. Općina Kali 2,05 %
 4. Grad Nin 7,49 %
 5. Općina Novigrad 0,58 %
 6. Općina Poličnik 3,10 %
 7. Općina Posedarje 1,24 %
 8. Općina Preko 1,60 %
 9. Općina Ražanac 1,34 %
 10. Općina Sali 1,38%
 11. Općina Starigrad 1,47%
 12. Općina Sukošan 2,07 %
 13. Općina Zemunik Donji 2,33 %
 14. Općina Galovac 0,72 %

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine o izmjenama Društvenog ugovora.
Vodovod d.o.o. Zadar nije proračunski korisnik već se financira sukladno Zakonom o vodama i Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva.

Financijska izvješća Vodovoda d.o.o. Zadar javno su dostupna na WEB stranicama FINA-e.

Unutarnje ustrojstvo Društva

Direktor:
Tomislav Matek, dipl.ing.građ.
023/282-902
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Pomoćnik Direktora:
Hrvoje Patrk, dipl.ing.
023/282-925
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Voditelj Odjela nabave:
Karmela Baković-Bajlo, dipl.hist.art.
023/282-930
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Voditelj Odjela EU fondova i investicija:
Anka Batur, ing.građ.
023/282-930
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova:
Borka Marić, dipl.iur.
023/282-904
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora crpljenja vode:
Mario Žunić, dipl.ing.stroj.
023/221-245
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora tehničkih poslova:
Joso Knez, dipl.ing.stroj.
023/282-914
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora za nadzor i kontrolu kvalitete vode:
Slaven Meštrović, dipl.ing.preh.teh.
023/322-517
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora ekonomsko-financijskih poslova:
Iva Brkić, mag.oec.
023/282-926
e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr


ZADAĆA DRUŠTVA I OPSEG DJELOVANJA

Zadaća Društva je opskrba svih potrošača na području tri grada (Zadar, Obrovac i Nin) i 16 općina (Posedarje, Poličnik, Zemunik Donji, Bibinje, Sukošan, Starigrad, Jasenice, Galovac, Ražanac, Kali, Kukljica, Preko, Privlaka, Škabrnja, Novigrad i Sali) pitkom vodom, a uključuje održavanje sustava začetog prije više od sto godina, koji još osjeća posljedice razaranja u proteklim ratovima.

Sadašnje stanje

Vodovod d.o.o. Zadar upravlja složenim i zahtjevnim vodoopskrbnim sustavom koji se prostire na oko 215 250 ha površine, opskrbljuje oko 123.000 stanovnika. U svom sastavu ima 26 crpnih i procrpnih stanica, 35 vodosprema i prekidnih komora kapaciteta 37 240 m3i oko 1000 km cjevovoda (ukupna dužina cjevovoda iznosi oko 800 km, uz dodatnih oko 200 km priključnih vodova, koje također održava Vodovod d.o.o.).

Bunar Jezerce Bunar Boljkovac Bunar Oko Izvor Golubinka

Predstavlja kombinaciju regionalnog sustava s vodozahvatima u desnom zaobalju rijeke Zrmanje, u Bokanjačkom blatu, Ninu i Poličniku, i lokalnih sustava s manjim lokalnim zahvatima koji se postupno radi povećanja sigurnosti opskrbe napuštaju, odnosno služe kao pričuva (kao Ražanac, Rtina i Novigrad) ili se trajno koriste (kao Starigrad i Žman na Dugom otoku).

Regionalni sustav zahvaća vodu iz pet bunara (Bunari 4 i 5, Jezerce, Boljkovac i Oko), dva izvora (desnoobalni izvori rijeke Zrmanje i Golubinka) i izravno iz rijeke Zrmanje (površinski zahvat na lokaciji Berberovog buka koji se koristi samo za vrijeme ljetnih mjeseci), dok mjesni vodovodi zahvaćaju vodu iz deset izvora i tri bunara.

Glavnih je vodovodnih priključaka 36.312, a od tog broja na području grada Zadra je izvedeno 17.093 priključaka (stanje 31.12.2009. godine). Uz glavne je zaprimljen i veliki broj sekundarnih vodomjera.

Gustoća potrošnje se kreće od 419 stanovnika po km mreže u gradu Zadru do 12 ili manje stanovnika po km mreže u manje naseljenim područjima.

Sustav je građen za znatno veću potrošnju vode, koja je do rata kontinuirano rasla i 1989. godine dosegla svoj maksimum od 12 417 725 m3, uz dodatnih 746 510 m3 isporučenih gradu Benkovcu.

Od 1989. godine potrošnja vode se smanjuje, pa je 1999. godine bila na razini 1980. godine i iznosila je 7 832 868 m3, uz dodatnih 1 670 875 m3 isporučenih gradu Benkovcu.

U posljednje se vrijeme potrošnja kreće između 7 800 000 i 8 200 000 m3 za područje Zadra i između 500 000 i 800 000 m3 za Benkovac i Biograd (podaci za 2003. i 2004. godinu).

Naime, voda se putem lokalnih vodoopskrbnih poduzeća povremeno isporučuje gradovima Biogradu i Benkovcu, kao i općini Preko.

Vodovod također skrbi i o opskrbi otoka koji administrativno pripadaju gradu Zadru.