Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZRADA, DOPREMA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD CRPNOG AGREGATA ZA BUNAR 5

Naručitelj, Vodovod d.o.o. Zadar, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izrada, doprema, ugradnja i puštanje u rad crpnog agregata za Bunar 5 “.  Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana  20. studenog 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju  o nabavi i tehničke specifikacije s troškovnikom

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vodovod-zadar.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: karmela.bajlo@vodovod-zadar.hr i/ili ivana.sestan@vodovod-zadar.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.vodovod-zadar.hr.

filetypePDF_32x32 Dokumentacija o nabavi

filetypePDF_32x32 Tehnički zadatak s troškovnikom

filetypePDF_32x32 Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima