SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80., a vezi s člankom 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) , (u daljnjem tekstu: ZJN 2016) Vodovod d.o.o. Zadar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. BIBINJAC d.o.o., Put Petrine 2, 23205 Bibinje, OIB: 08510701052
  2. BE FOOD j.d.o.o., Ispod dvorina 16/A, 23000 Zadar, OIB: 61230381341
  3. IDEAL FOOD d.o.o., Ispod dvorina 16/A, 23000 Zadar, OIB 15556934445

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNA NABAVA  SKLOPLJENIH U 2017. GODINI


Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji o nabavi javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (Pročišćeni tekst)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PLAN NABAVE 2019